Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych. Opisujemy w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych.
 2. Naszym celem jest zagwarantowanie Państwu prawa do prywatności oraz właściwe zabezpieczenie Państwa danych.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest ADAMPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach, przy ul. Usługowej 3, KRS: 0000056707, NIP: 542-000-01-62, REGON 00234775900000.
 4. Dane osobowe zbieramy w minimalnym możliwym zakresie. Przy zbieraniu tych danych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność. Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być niezbędne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.

§2 Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. W związku z przetwarzaniem przez Adampol S.A, Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych,
  3. prawo do sprostowania danych,
  4. prawo do usunięcia danych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  6. prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
 2. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Państwa opinii zachodzą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. Adampol jako Administrator Danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw oraz potrzeby skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wniosku będącego załącznikiem do niniejszej Polityki pod adres e-mail: rodo@adampolsa.com.
 4. Postaramy się rozpatrzyć Państwa prośbę w terminie do 30 dni od złożenia wniosku.

§3 Jakie dane osobowe zbieramy?

 1. Zbieramy od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:
  1. Poprzez formularz „kontaktowy” możemy zbierać od Państwa dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz podane przez Państwa informacje w polu tekstowym „wiadomość” w celu nawiązania współpracy z nami,
  2. Poprzez pliki cookies możemy uzyskiwać dane takie jak czas spędzony na stronie internetowej, adres IP, dane demograficzne, geograficzne i sprzętowe, strony odsyłające, historia przeglądania stron.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowujemy, wykorzystujemy, przekazujemy lub w inny sposób przetwarzamy zgodnie z prawem, w wymaganych przypadkach wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą i zawsze wyłącznie w zakresie wymaganym w określonym przypadku, na przykład:
  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z umowy lub do podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • gdy Pan/Pani jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Pana/Pani zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Przekazanie nam danych jest dobrowolne. Jeśli nie zdecydują się Państwo na ich przekazanie, możemy nie mieć możliwości udostępniania Państwu pewnych usług.
 2. Zbierając i wykorzystując dane osobowe w celach wskazanych powyżej lub w innych celach, będziemy Państwa informować przed ich zebraniem lub w chwili ich zbierania.
 3. O ile to będzie wskazane, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku udzielenia takiej zgody mają Państwo prawo cofnąć ją w dowolnym czasie.

§4 Udostępnianie danych osobowych

 1. Adampol S.A. udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom powiązanym i innym organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. poprzez wypełnienie formularza bądź przesłanie e-maila, w ramach zamówienia usług lub zapytań.
 3. Państwa dane mogą być przekazane następującym odbiorcom:
  • organom publicznym i innym podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie ich działania,
  • dostawcom usług, rozwiązań informatycznych i technicznych, w tym hostingodawcom,
  • operatorom pocztowym, kurierom i dostawcom, w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji usługi na Państwa rzecz,
  • doradcom w celu uzyskania pomocy prawnej, oraz doradztwa i wsparcia w innych sferach działalności,
  • podmiotom zapewniającym ochronę osób i mienia – jeśli byłoby to niezbędne dla zapewnienia ochrony,
  • agencjom marketingowym, jeśli uzyskamy Państwa zgodę na wykorzystywanie danych do przesyłania informacji handlowej lub innej komunikacji marketingowej, bądź będzie to dopuszczalne na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
  • innym podmiotom, jeśli będzie to wynikać z ustaleń z Państwem.
 1. Wszelkie podmioty upoważnione do przetwarzania, a także którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy zobowiązane do są do ich ochrony stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa i będą zobowiązane do nieprzekazywania Państwa danych bez zgody i wiedzy Administratora danych.

§Udostępnianie danych osobowych za granicę

Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

§Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie są profilowane. W przypadku zamiaru zastosowania takich metod, poinformujemy o tym Państwa.

§Pliki cookies i inne technologie

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest spółka Adampol z siedzibą w Zaściankach.
 2. Administrator używa plików cookies, aby zapewnić Użytkownikom większą efektywność Serwisu oraz bezpieczeństwo. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz strona z której zostali Państwo skierowani na naszą stronę.
 4. Strona internetowa spółki Adampol może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
 5. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
  • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo, na zapisywanie tych plików na własnym urządzeniu, konieczna jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia.
 2. Odwiedzając naszą stronę internetową zapisujemy między innymi informacje o stosowanej przez Państwa przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, adresie strony internetowej, z której do nas przychodzicie, adresie stron internetowych, które u nas odwiedzacie, datę wizyty na naszej witrynie, a także adres IP przydzielany Państwu przez Waszego dostawcę usług internetowych.
 3. Adampol Spółka Akcyjna wykorzystuje tak zwane plug-ins portali społecznościowych, jak np. Facebook. Na naszej witrynie internetowej takie przełączniki są standardowo wyłączone, tzn. bez Państwa udziału nie wysyłają jakichkolwiek danych do portali społecznościowych. Korzystanie z przełączników możliwe jest dopiero po ich uaktywnieniu kliknięciem myszką. Przełącznik pozostaje aktywny tak długo, aż nie zostanie wyłączony lub nie skasujecie Państwo swoich cookies. Adampol Spółka Akcyjna wykorzystuje także rozwiązania takie jak Facebook Pixel, kod remarketingowy Google, w celu dostarczania informacji marketingowych i ulepszania serwisu.

§Zabezpieczenie danych osobowych

Adampol S.A. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.

§Okres przechowywania

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez nas usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Państwa roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną adresy wymienione w § 2 ust. 3 niniejszej Polityki.
 2. Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.
 3. Adampol S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian oraz uaktualnień do niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.